Gebruiksvoorwaarden...

Onze website, toegang & gebruik

Onze website: Toegang en gebruik

Onze website is een portaalsite gekenmerkt door adult content van de gebruiker en met de bedoeling om gebruikers onderling in contact te brengen. Wij regelen zelf geen ontmoetingen en kunnen geen garanties geven rond gewekte verwachtingen en het gedrag van onze Gebruikers. Wij raden aan om steeds de nodige voorzorgen te nemen indien een offline contact met andere gebruikers volgt.

Onze website en diensten richten zich enkel tot volwassenen. Dit betekent dat je moet voldoen aan de minimumleeftijd die de wetgeving van jouw land vereist om gebruik te maken van onze website. Voor België is deze leeftijd bepaald op 18 jaar. 

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, Escorte-prive.be, als voor de Gebruiker. Je bent “Gebruiker” in de zin van deze gebruikersovereenkomst zodra je onze website bezoekt en eventueel gebruik maakt van onze dienstverlening. Indien je onze betalende dienstverlening gebruikt en dit voor doeleinden die buiten de bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen ben je “Gebruiker-consument”.

Iedere Gebruiker die de website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld worden.

Escorte-prive.be spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.

Eenieder die gebruik maakt van onze website namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Escorte-prive.be en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Wij behouden ons alle rechten zijn voor, behoudens in het geval van uitdrukkelijke afstand.

Registratie

Om gebruik te maken van onze advertentieruimtes is de aanmaak en registratie van een gebruikersprofiel noodzakelijk. Deze registratie gebeurt eenvoudigweg door het online-registratieformulier in te vullen. Het is niet toegestaan meer dan één gebruikersprofiel te registreren en hanteren, zelfs niet onder een andere naam. Dubbele gebruikersprofielen worden steevast verwijderd.

Bij de registratie vragen we jou om correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. Dit betekent dat de Gebruiker bij aanvang van registratie in functie van zijn hoedanigheid en het gewenste advertentiegebruik de voor hem relevante keuze moet maken.

Het is absoluut verboden om bij de registratie de rechten van derden te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven. Escorte-prive.be zal de nodige handelingen stellen die bestraffing garanderen.

Het gebruikersprofiel is persoonlijk en de Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden. Bijgevolg kan een gebruikersprofiel niet worden overgedragen aan een derde partij. Om dit te garanderen staat de gebruiker zelf in voor het confidentiële karakter van zijn gebruikersprofiel. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Escorte-prive.be zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Escorte-prive.be houdt geen actieve controle op de registratie van profielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist is. Dit zal het geval zijn indien de aangemelde Gebruiker handelt in strijd met de algemene gebruiksvoorwaarden, bijkomende voorwaarden, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Je kan schendingen melden via info@escorte-prive.be.

Escorte-prive.be behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Hieronder valt de tijdelijke en/of permanente schorsing net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Maatregelen kunnen worden genomen zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving.

Informatie op de website

De inhoud, informatie en advertenties die op onze website worden aangeboden kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij bieden deze inhoud aan zonder enige vorm van garantie met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid als het actuele karakter van de inhoud. Dit zowel met betrekking tot onze eigen inhoud als de inhoud van gebruikers en derden, inclusief advertenties. Hieruit volgt dat Escorte-prive.be niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op de website.

Het is in ieder geval niet toegelaten volgende inhoud op de website te plaatsen;

 • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Hoewel de grenzen van onze website iets ruimer zijn dan normaal verhindert dit niet dat inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, als ongepast wordt beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.
 • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derden schendt.
 • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.
 • De verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots.

Volgende specifieke regels zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing op de plaatsing van alle advertenties;

 • Advertenties moeten steeds geplaatst worden in de relevante en toepasselijke rubriek, onder de categorie die het dichtst aanleunt bij het onderwerp van de advertentie. De Gebruiker is beperkt in zijn keuze afhankelijk van zijn registratie-instellingen.
 • Advertenties moeten steeds in de taal van de website geplaatst worden, zijnde voor deze website het Nederlands.
 • Advertenties mogen op geen wijze misleidend zijn.

Hoewel we alle noodzakelijke handelingen treffen om dit te verhinderen, is de kans toch groot dat inhoud, informatie en advertenties onjuist en/of zelfs bedrieglijk zijn. Wees dus steeds een kritische Gebruiker!

We stellen alles in het werk om een kwaliteitsvolle website aan te bieden, maar dit vereist de hulp van onze Gebruikers. Wij ondernemen alle mogelijke acties zodra we kennisnemen van een gegronde melding van ongepaste en/of illegale inhoud. Breng ons dus op de hoogte indien je niet akkoord gaat met de inhoud, informatie of advertenties op onze website, via info@escorte-prive.be.

De verwijdering van een gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle geplaatste advertenties en inhoud impliceren.

Advertenties

Geregistreerde gebruikers kunnen advertenties plaatsen. Dergelijke advertenties zijn in principe gratis, maar de adverteerder kan zijn zichtbaarheid vergroten door advertenties te promoten.

De voorwaarden en kenmerken van onze dienstverlening zijn zoals voorgesteld op de website en zoals besteld door Gebruiker. Escorte-prive.be kan te allen tijde de voorwaarden en kenmerken van haar diensten aanpassen aan de hand van de marktvraag en veranderende regelgeving. Advertenties worden gekenmerkt door hun beperkte publicatieduur en worden maximaal 3 weken gepubliceerd.

Advertenties die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde verwijderd worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving. De verwijdering van een gebruikersprofiel kan eveneens de verwijdering van geplaatste advertenties impliceren. De adverteerder kan tenslotte ook de verwijdering van één of meerdere van zijn advertenties aanvragen. In geen van voorgaande gevallen heeft de adverteerder recht op terugbetaling.

Leverings- en Betaalvoorwaarden

Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen krijg je een orderbevestiging via email. Escorte-prive.be zal de gevraagde diensten leveren na ontvangst van betaling. Hou er rekening mee dat de keuze voor bepaalde betaalmiddelen effect heeft op de onmiddellijke uitvoering van de diensten.

Als koper ben je verplicht de uitvoering van onze diensten onmiddellijk te controleren op mogelijke fouten van onze kant uit. Gebrekkige prestatie van diensten moeten door Gebruiker gemeld worden binnen 7 dagen na vaststelling van de gebrekkige levering. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan Escorte-prive.be gebeuren. Gebruiker heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van uitvoering.

Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze prijs kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de Gebruiker meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening.

Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde elektronische betaalwijzen worden betaald. De gebruiksvoorwaarden van de gekozen aanbieder zijn dan eveneens van toepassing. Bijgevolg worden volgende betaalmiddelen geaccepteerd:

 • Via Icepay
 • Via Pay.nl
 • Via Bitpay
 • Overschrijving
 • Betaling per sms (aan 1 EUR/bericht)

Escorte-prive.be neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van bovenvermelde erkende betalingspartners verschaft deze noodzakelijke zekerheden. Het beveiligde systeem van Icepay en Pay.nl staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Herroepingsrecht

Als Gebruiker-consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing aangezien het om een dienst gaat, c.q. de plaatsing van advertenties, die onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je als Gebruiker-consument dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht zodra Escorte-prive.be de overeenkomst heeft uitgevoerd. De plaatsing van de advertentie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

 • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder moet men spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde.
 • Het is niet toegestaan de website en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
 • Het is niet toegestaan om andere gebruikers te stalken en/of overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
 • Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.

Bovenstaande opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. Escorte-prive.be beschikt over een ruime beslissingsmarge

escorte-prive.be behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internet gedragsregels. escorte-prive.be behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

escorte-prive.be beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Daarnaast kan escorte-prive.be de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij escorte-prive.be binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. escorte-prive.be zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Privacy

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat escorte-prive.be steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. escorte-prive.be garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, in het bijzonder de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie onze website gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de website. Media Link heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de daarbij horende handelsmerken, afbeeldingen, logo’s, animaties, teksten, etc. worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendom behoort toe aan escorte-prive.be. escorte-prive.be verleent de Gebruiker een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de website te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Behoudens bovenstaande uitzondering is het de Gebruiker niet toegestaan om de website en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud te reproduceren, mededelen aan het publiek en/of enige distributiehandeling hieromtrent te stellen.

Iedere Gebruiker die inhoud aan onze website toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hierop rusten. De Bezoeker verbindt zich ertoe op geen enkele manier een inbreuk uitmaakt voor de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Door inhoud op de website te plaatsen verschaft de Gebruiker aan escorte-prive.be een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van onze websites aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van Intellectuele Eigendomsrechten die betrokken zijn.

Schendingen van de hier omschreven voorwaarden, begaan door Gebruiker kunnen in geen geval worden toegeschreven aan escorte-prive.be. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen. Dit kan via info@escorte-prive.be.

Hoe omgaan met links?

Onze website bevat heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder onze feitelijke controle staan. Bijgevolg kunnen wij geen garanties geven omtrent deze websites en/of elektronische communicatieportalen. Deze verwijzingen zijn dan ook steeds op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites.

Indien een advertentie gelinkt wordt is het vereist dat de gelinkte website interessante informatie bevat en de inhoud moet gelinkt zijn aan de inhoud van de advertentie zelf. Accounts van profielenwebsites gelden niet als eigen website. De enige profielwebsite die is toegelaten is escorte-prive.be.

Het is toegestaan om links aan te leggen naar onze websites maar enkel indien deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Andere manieren van linken, zoals deep-linking, in-line linking, framing, etc. zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van escorte-prive.be.

Bij schending van bovenstaande voorwaarden is heeft escorte-prive.be steeds het recht om websites/links te verwijderen, dit zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Wij hanteren een ruime discretionaire marge bij de beoordeling van deze links.